แผนพัฒนาโครงการ ปีงบประมาณ 2566-2570 อบจ.นครราชสีมา


แผนพัฒนาโครงการ

945

โครงการ
เริ่มดำเนินโครงการ

-

โครงการ
โครงการยังไม่เริ่มดำเนินการ

-

โครงการ
ดำเนินโครงการเรียบร้อย

-

โครงการ
ส่งออก Excel
ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ปีงบ แผน พันธกิจ ประเภทโครงการ
1 01.โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1
2 01.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ 2566 แผนงานสาธารณสุข 2 2
3 01.โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 2
4 01.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 1
5 01.โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนและให้บริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 2
6 02. โครงการจัดงานวันครู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการศึกษา 2 1
7 02.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2566 แผนงานสาธารณสุข 2 2
8 02.โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอแก้งสนามนาง งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1
9 02.โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย จังหวัดนครราชสีมา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1
10 02.โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 3
11 03.โครงการนักเล่าเรื่องท้องถิ่น งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 2
12 03.โครงการประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1
13 03.โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการศึกษา 3 2
14 03.โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินส่วนราชการและโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2
15 03.โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และประชาชน อำเภอขามสะแกแสง 2566 แผนงานสาธารณสุข 2 2
16 03.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2566 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2
17 03.โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 2566 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1
18 03.โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานงบกลาง 1 2
19 04. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการศึกษา 2 2
20 04.โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 2566 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1
หน้า 1 / 48